Kentsel ölçekte çalışan ve farklı arka planlara sahip uzmanları, araştırmacıları ve sivil toplum
örgütlenmelerini eşitlikçi bir platformda buluşturan Urban.koop, yenilikçi kent politikası, strateji, tasarım
ve uygulamaların, sosyal kaynakların ortaklaşması yoluyla üretildiği bir çalışma ağıdır.  
Biz kimiz? Urban.koop meslek pratiğine dair güncel ihtiyaçlar ve ortak kaygılarla kuruldu. Kolektifi bir araya getiren motivasyon, ideolojik bir arayıştan ziyade mekan üretimine dair yeni bir profesyonel çalışma modeli arayışıydı. Kent ölçeğinde tasarım, planlama, strateji geliştirme, uygulama, doğaları gereği çok disiplinli ve çok paydaşlı süreçleri içermekte ve bu düzlemdeki ilişkileri yönetmek, meslek pratiğinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu süreçte bireysel çalışmalarını sürdürmek isteyen uzmanlar arasında da zamanla, gayri resmi bir sosyal ağ oluşuyor. Urban.koop bu gayriresmi ağı, kurumsal bir yapıya dönüştürerek; bileşenlerinin bağımsız çalışmalarını, kendi inisiyatifleri ile sürdürebileceği, diğer yandan da farklı disiplinlerden uzmanlarla hakkaniyet temelli iş birlikleri kurarak üretim yapabilecekleri bir modeli oluşturmayı hedefliyor. Kendi alanında uzmanlığa ve birikime sahip, ancak güçlü bir kurumsal örgütlenme içinde olmayan paydaşların sosyal kaynakları ile deneyimlerini bir araya getirerek, içinde bağımsız çalışabilecekleri kurumsal bir şemsiye oluşum görevi görüyor.
Ne yapıyoruz? Urban.koop, kent bileşenlerine yönelik araştırmaların, akademik çalışmaların ve yayınların, farklı ölçeklerde planlama ve mimari önerilerinin, değişen temalardaki kentsel ve kültürel rehberlerin, sosyal fayda odaklı atölye çalışmalarının, paydaşlı ve disiplinlerarası katılımcı projelerin, kültür-sanat uygulamalarının ve bu kapsamlardaki yenilikçi fikirlerin tartışılmasını, tasarımlarını ve uygulamalarını gerçekleştiren kolektif bir kooperatif kuruluşudur.
Nasıl işbirliği yapabiliriz? Urban.koop, temasta olduğu disiplinler içerisinde teorik veya pratik üretim yapan ilgililerle, öğrencilerle, yarı-profesyonel veya profesyonellerle işbirliğine açıktır. Öneri sahibi, proje kapsamı ve programını Urban.koop’a ileterek, yapılacak ortak değerlendirme sonrası kooperatif şemsiyesi altında proje geliştirme alanı yaratabilir.
Çalışmalar
Tümü
Proje
Etkinlik
Araştırma
Açık Çağrı
Etkinlik: Devrim Sobası, Dijital Çağda Kentsel Müşterekler
Devrim sobası, Lübnanlı ekip Bits&Atoms tarafından, 2019’da Lübnan meydanlarını dolduran protestocuların ısıtma ve pişirme işlevlerini karşılamak üzere bir sosyal donatı olarak tasarlandı. Soba, Urban.koop işbirliği ile 5.İstanbul Tasarım Bienali’nin kamusal yerleştirmelerinden biri olarak Karaköy’de konumlandırıldı. Proje kapsamında düzenlenen çevrimiçi atölyelerle kamusal mekan ve müştereklik fikirleri tartışmaya açıldı.
Proje:
Havran Kentsel Tasarım Rehberi
Havran Belediyesi için hazırlanan kentsel tasarım rehberi, Havran’nın Cittaslow kenti olma hedeflerinin mekansal yansımalarını aramakta. Cittaslow ilkelerinin, yerel şartlar gözetilerek hangi mekansal araçlarla gerçekleştirilebileceğine yönelik bir kentsel tasarım yol haritası sunmayı hedeflemekte. Yaya odaklı bir mekansal kurgusu, yerel ticaret, yerel üretim ve kentin özgün kimliği odağında ele alınmakta. 
Araştırma:
Civil FinMAP
Civil FinMAP maddi sürdürülebilirlik alanında farklı kurumsal sivil toplum tecrübelerini görünür, ortak ve paylaşımlı bir düzleme oturtmayı hedefler. Projenin odak amacı, sivil toplum alanındaki aktörlerin, özellikle de sanat ve kültür kurumlarının finansal sürdürülebilirlik alanındaki ihtiyaçlarını ve eksiklerini tanımlamak ve listeleyerek ortak bir harita üzerinde buluşturmaktır. Civil FinMAP, UrbanDig ve Urban.koop işbirliğinde, Civil Society Exchange Programı kapsamında sürdürülmektedir.
Proje: Kastamonu, Bartın, Karabük Bisikletli Ulaşım Stratejisi Rehberi
Kentsel Bisiklet Stratejisi Geliştirme Rehberi, gelecekte Batı Karadeniz coğrafyasında bisikletli ulaşım ve turizm için öngörülen gelişimleri desteklemek için hazırlandı. Rehber, Bartın, Karabük, Kastamonu kentlerinde bisiklet kullanımını arttırmaya yönelik stratejilerin geliştirilmesini amaçlıyor. Rehber, Velomaris tarafından hazırlanan Batı Karadeniz Bölgesi Bisiklet Rotalarının Belirlenmesi çalışmasına ek olarak kalkınma ajansları BAKKA ve KUZKA’ya sunuldu.
Etkinlik: Kentsel Kavramlar Sözlüğü,
Tabu Oyunu Atlöyesi
Kentsel Kavramlar Sözlüğü programı, kentsel gelişimin terminolojik ve kavramsal dünyasına odaklanarak, kent tartışmalarının üzerine şekillendiği trend, terminolojik kavramların farklı anlamlarını tartışıyor. Bu kapsamda “Tabu Atölyesi”, KTSM ve Unlimited Publications işbirliğinde “Tasarımın ‘K’ Hali” etkinlik dizisi bünyesinde çevrimiçi olarak düzenlendi. Atölye kentsel kavramların coğrafya ve mekana özgü nasıl yorumlandığını tartışmayı hedeflemekte.
Etkinlik:
İstanbul’da Suyun Mekanları
Ağustos - Ekim 2021 arasında SALT’ta yer bulan Volkan Aslan’ın “Sağlıcakla Kal” sergisine paralel şekilde, Urban.koop tarafından yürütülen “İstanbul’da Suyun Mekanları” kamu programı, İstanbul’un su mirasına yönelik bir geziyi ve konsept bir oyunlaştırma sürecini kapsar. Günden güne azalan su yolları, suyun mekanlaşması ve su ayak izinin takibinde ilerletilen çalışma, görselleştirilerek de kayıt altına alır.
Araştırma: Kayıplar Atlası, Mimar Sinan’ın Kayıp Yapıları
Sanat tarihçisi Levent Geçkalan’ın araştırmalarına dayanan Kayıplar Atlası, Mimar Sinan’ın İstanbul’da kaybolan yapılarının izini sürmekte. Kayıplar Atlası, kaynaklarda Mimar Sinan’a atfedilen ancak günümüzde yok olmuş 150 kadar eseri, tarihi harita ve arşivlerden yola çıkarak haritalandırmakta.
Etkinlik:
Watershed Urbanism Sempozyumu
MIT Mimarlık Fakültesi, İTÜ ve Urban.koop işbirliği ile düzenlenen “Watershed Urbanism” Sempozyumu, Ayamama Deresi odağında, kentlerin sel riskine karşı mekansal politikalarını tartışmaya açmakta. Ekim 2021’de Tasarım Atölyesi Kadıköy’de düzenlenen etkinlikte, araştırmacı, politika yapıcı ve yöneticiler, dayanıklılık ekseninde su havzalarının planlamasını yeniden masaya yatırdı.
Araştırma: Pandemi Sonrası Kültür ve
Koruma Politikaları Araştırma Raporu
ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği adına yürütülen Pandemi Sonrası Kültür ve Koruma Politikaları Araştırması, Covid-19 pandemi sürecinin Türkiye’de kentlerde kültür ve koruma politikalarına etkilerinin izini sürmekte. Araştırma programı, Turizm, kırsal soylulaşma, koruma çalışmaları ve müzecilik alt başlıkları altında 9 ay süren saha çalışmaları ve alandan farklı aktörlerin katılımı ile gerçekleştirildi.
Proje: Karşıyaka Yeşil Alanlar Mekansal
Gelişim Stratejisi
Çatı Çiftliği yürütücülüğünde, Karşıyaka Belediyesi için hazırlanan, Yeşil Alanlar Mekansal Gelişim Stratejisi, Karşıyaka içinde açık alanların, aktif kamusal bir yeşil alan ağı oluşturmasına yönelik stratejik yaklaşımları araştırıyor. Rehber, mahalle, ilçe ve kent ölçeğinde mevcut/potansiyel yeşil alanların sosyal etkileşimi ve kentsel yaşam kalitesini artırmaya yönelik entegrasyonu amaçlamakta.
Proje: Balıkesir Dumlupınar Mahallesi Kentsel Tasarım Rehberi
Urban.koop ve Tasarım Rehberleri Derneği işbirliği ile hazırlanan Dumlupınar Kentsel Tasarım Rehberi, Balıkesir kent merkezinin geleneksel mahallelerini içine alan bir bölgede kentsel yaşam standartlarının insan odaklı biçimde geliştirilmesine yönelik temel mekansal gelişim çerçevesini ve tasarım standartlarını ortaya koymayı amaçlıyor. 
Araştırma: Dayanıklılık Ekseninde Kültür
Mirası Araştırma Raporu
ÇEKÜL Vakfı ve TKB adına yürütülen “Dayanıklılık Ekseninde Kültür Mirası Araştırması”, kültür mirasının sosyal, ekonomik ve çevresel dayanıklılık için nasıl bir kaynak oluşturabileceğini, ülkemizden vaka çalışmaları ile incelemekte. Araştırma, özellikle son yıllarda artarak yaşanan doğal afetler odağında, kültür mirasının iklim değişikliğine uyum politikaları kapsamında araçsallaştırılmasının metodolojilerini masaya yatırmakta.
Proje: Taşkent Mekansal Gelişim
Kapasite Analizi
Taşkent HayotLAB işbirliği ile gerçekleştirilen mekansal kapasite analizi çalışması, Taşkent merkezinde geleneksel konut dokusunun bulunduğu alanların mekansal gelişim sınır ve koşullarını keşfetmeyi amaçlamakta. Projede, geleneksel mahallelerin mekansal gelişimi ile donatı ihtiyaçları ve kamusal mekan kullanımları arasındaki korelasyon, farklı gelişim senaryoları modellenerek kuruluyor.
Proje: Maltepe Balıkçıköy Koruma Amaçlı
Kentsel Tasarım Rehberi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve BİMTAŞ yürütücülüğünde hazırlanan Balıkçıköy Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım Rehberi, İstanbul Anadolu yakasının önemli kentsel sit alanlarından Balıkçıköy için hazırlanmakta olan koruma imar planı çalışmalarına paralel olarak, alanda kent kimliğinin korunmasına yönelik tasarım karar ve ilkelerini ortaya koymayı amaçlıyor.
Proje:
Altınova Taktiksel Şehircilik Programı
Altınova Belediyesi için hazırlanan taktiksel şehircilik programı, kentin ana aksından başlayarak kılcallarına yayılacak parkletler ve kamusal etkileşim odakları öneriyor. Kentin çevresinde bulunan devasa tersanelerin metal atıklarının ileri-dönüşümüyle tasarlanan parkletler, küçük müdahaleler ile kent içerisinde yaya hareketini artırmayı amaçlamakta.
Açık Çağrı:
Sayfiye Modernizminin Peşinde
“Sayfiye” programı, İstanbul’un Anadolu yakasında sayfiye kültürü ve modernizme izlerini pansiyonlar, deniz kampları, balkonlar, yazlık köşkler, plajlar üzerinden sürüyor. Yaza kadar yayın, gezi, etkinliklerle Onur Atay editörlüğünde yürütülecek program, farklı disiplinlerden araştırmacıların katılımına açık.
Açık Çağrı: Geçici Barınma Yerleşimlerine
Yönelik Tasarım Rehberi
Yaşadığımız deprem felaketinden etkilenen kentlerde kurulacak geçici yerleşim alanlarını nasıl planlamalıyız? Urban.koop’un afet sonrası orta vadeli mekansal sorunların çözümüne yönelik başlattığı açık katılımlı program, geçici yerleşim alanlarının temel tasarım problemlerini tartışmayı amaçlıyor. Bir aylık, çok disiplinli bir tasarım sürecini kapsayan çalışma sonucunda bulguların bir tasarım rehberi olarak açık erişime sunulması hedeflenmekte.
Ağımız
Ahmet Onur Altun
Şehir Plancısı
Alp Arısoy
Mimar / Kentsel Tasarım Uzmanı
Ayşe Ceren Sarı
Ekonomist / Ekoloji Politikası uzmanı
Ayşe Ayhan
Çeviri Bilim
Batuhan Akkaya
Kent Gelişimi, Kültürel Planlama Danışmanı
Bihter Çelik
Mimar
Ceren Gamze Yaşar
Dr. Şehir Plancısı
Ceyda Yılmazdoğan
Siyaset Bilimci
Edin Zaim
Şehir Plancısı
Eylül Şenses
Mimar / Kültür Sanat Çalışanı
İrem Koçak
Grafik Tasarımcı
Kerem Ekinci
Mimar
Kumru Çılgın
Şehir Plancısı / Kentsel Tasarım Uzmanı
Levent Geçkalan
Sanat Tarihçisi
Liana Kuyumcuyan
Tasarımcı
Mehmet Akder
Mimar
Mert Yaman
Şehir Plancısı
Mete Çam
Sanatçı
Onur Atay
Mimar
Sema Aslan
Yazar
Volkan Altınok
Kent Araştırmacısı / Antropolog
İş Birliği Ağımız